Loading...
תרומות 2018-02-05T09:45:34+00:00

תרומות

פעילות העמותה מבוססת על מתנדבים (אנשי הצוות, חונכים, מרצים ומדריכים).
כל כספי העמותה מושקעים בהכשרה מקצועית, ליווי שוטף של החונכים ובניהול תפעולי של העמותה.
אנו מעוניינים להרחיב את מעגל המתנדבים ולתמוך בכמה שיותר צעירים.
עד סוף 2017, בכוונתנו לקלוט לפרויקט כ- 100 צעירים נוספים.
עלות ליווי של צעיר/ה מוערכת בכ- 6,000 ₪ לשנה.
בעזרת תרומתכם, תאפשרו ליווי של צעיר או צעירה נוספים למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם,
מעבר לחיים בוגרים עצמאיים, השתלבות בחברה הישראלית ותרומה עתידית לאחרים.

לעמותה אישור ע"פ סעיף 46א', על כן, כל התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס בישראל.

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

לתרומה בהמחאה

על שם "מצמצמים רווחים"
נא לשלוח
לת.ד 1112 מכמורת, מיקוד 4029700

לתרומה בהפקדה

חשבון מספר 41304
על שם מצמצמים רווחים
סניף 459 – היצירה, נתניה
בנק הפועלים

לפרטים נוספים

ניתן ליצור קשר עם דפנה הרולד שפר
מנהלת הפעילות
נייד: 052-2234475
מייל: daphna@closing-ranks.org
או לגל אסייג ג'נאח, רכזת תפעול
נייד: 052-8671688
מייל: gal@closing-ranks.org
טלפון במשרד: 09-8665444

  • תמונה 1
  • תמונה 2
  • תמונה 3
  • תמונה 4
  • תמונה 5
  • תמונה 6
  • תמונה 7